NANOBİZ TEKNOLOJİ A.Ş.

"6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA"

AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete?de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK olarak anılacaktır) gereğince, NANOBİZ TEKNOLOJİ AŞ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda iletilen kişisel bilgilerinizin, toplanması, işlenmesi, kullanılması, 3. kişilere aktarılması ve imha edilmesi konularında tarafınıza aydınlatma yapma yükümlülüğümüz doğmuştur.

TARAFIMIZA İLETİLEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, KVKK?nın 4. 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde;

 1. İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince tutulması gereken defter ve kayıtların oluşturulması, yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi,
 2. Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 3. Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sizlere sunulması, satış ve pazarlaması, satış sonrası hizmetlerin yapılması, mal ve hizmetlerin kalite takibinin yapılması,
 4. Sözleşme ve eklerinin yapılması ve icra edilmesi,
 5. Hukuki süreçlerin takip edilmesi,
 6. İşyerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması,
 7. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 8. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 9. Ticari işlem ve eylemlerin planlanarak icra edilmesi,
 10. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 11. Sözleşme ve Yasalardan kaynaklanan edimlerimizin gerçekleştirilmesi,

amaçları ile işlenecektir.

 

İŞLEMEYE KONU OLABİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Kimlik Verisi

 

Şahısların isim ve soyisimleri ile, tüzel kişilerin ünvanları, Faturaların düzenlenmesi için verilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, Mersis ve Vergi Kimlik Numaraları
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Finansal Veri Tarafımıza bildirilen banka hesap numaraları

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLKELERİMİZ:

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda hareket etmekteyiz.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu ilkelere uygun olarak işlenme konusunda denetimler şirketimiz tarafından yapılmaktadır. İşlenen bu Kişisel Verilerin Güvenliği konusunda şirketimiz tüm tedbirleri özenle almaktadır

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE SÜRESİ:

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 5. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veriler yukarıda belirtilen şartlarda ve işbu aydınlatma metnindeki amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ya da meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, KVKK?da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK?nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK?nda belirtilen şartlara uygun olarak ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ:

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde ilgili kişinin sahip olduğu haklar düzenlenmiştir.

İlgili kişi bu haklarını veri sorumlusuna başvurmak suretiyle kullanacaktır.

Buna göre, ilgili kişinin sahip olduğu haklar şunlardır:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme,

 1. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 2. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin

işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu yönde yapacağınız talepler KVKK kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyadı, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren başvuru formu ile Şirketimiz merkezine bizzat başvurabilir, başvurunuzu noter kanalıyla gönderebilir veya elektronik posta ile yapabilirsiniz.

Başvurunuz 30 günü geçmemek kaydı ile mümkün olduğunca kısa sürede ücret talep edilmeden sonuçlandıracaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep hakkımız saklıdır.

 

VERİ SORUMLUSU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

NANOBİZ TEKNOLOJİ A. Ş.

ADRES :

ODTÜ Teknokent Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok

No: 27/218 Çankaya / ANKARA

 

TELEFON :

+90 444 NANO (62 66)
+90 534 762 NANO (62 66)
+90 312 210 18 71

 

FAKS :

+90 312 210 1872

 

E-MAİL :

kvkbilgi@nanobiz.com.tr

 

KEP ADRESİ :

nanobiztek@hs01.kep.tr


Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Detaylı Bilgi.Tamam